0722 335 874

 
Romanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French Italian Spanish

Utilizatori

Statistici

Avem 7 vizitatori și nici un membru online

     Potrivit Codului Civil, toate persoanele fizice şi juridice se bucură, fără discriminare, de protecţia dreptului civil. Experienţa vastă de care beneficiem în domeniul dreptului civil ne permite să acordăm asistenţă juridică şi reprezentare judiciară în cele mai dificile cazuri şi să furnizăm clienţilor noştri servicii juridice personalizate.

     Cabinetul de Avocatură oferă servicii juridice de drept civil, care cuprind:

 • consiliere juridică verbală sau scrisă;
 • elaborarea de contracte și alte documente specifice;
 • elaborarea de tranzacții judiciare sau extrajudiciare;
 • redactarea de acțiuni civile și de alte acte de procedură în cadrul litigiilor; 
 • conducerea de proceduri de soluționare amiabilă a diferendelor (negociere, conciliere, mediere);
 • asistența și reprezentare în procedurile de soluționare amiabilă a diferendelor sau în fața instanței de judecată.

în materie de:

     -  CONTRACTE CIVILE de orice tip; demersurile juridice efectuate pot cuprinde:

 • redactarea, modificarea, negocierea și efectuarea procedurilor pentru încetarea contractelor civile;
 • asistență și reprezentare în cadrul negocierilor, în fața notarului public, în procedurile necontencioase, în faza de executare silită;
 • etc..

     -  TRANZACȚII CIVILE; demersurile juridice efectuate pot cuprinde:

 • redactarea, modificarea, negocierea contractelor;
 • asistență și reprezentare în cadrul negocierilor, în fața notarului public;
 • etc..

     - RĂSPUNDERE CIVILĂ CONTRACTUALĂ; demersurile juridice efectuate au ca finalitate, în funcție de interesul dumneavoastră, fie ca persoana care a cauzat altei persoane un prejudiciu prin încălcarea unei obligații contractuale să fie obligată să repare acel prejudiciu, fie apărarea persoanei acuzate că ar fi cauzat altei persoane un prejudiciu prin încălcarea unei obligații contractuale și exonerarea ei de la plata pentru pretinsul prejudiciu.

     - RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ; demersurile juridice efectuate au ca finalitate, în funcție de interesul dumneavoastră, fie ca persoana care a cauzat altei persoane un prejudiciu prin nesocotirea unei obligații legale să fie obligată să repare acel prejudiciu, fie apărarea persoanei acuzate că ar fi cauzat altei persoane un prejudiciu prin nesocotirea unei obligații legale și exonerarea ei de la plata pentru pretinsul prejudiciu.

     -  DREPTURI REALE; demersurile juridice efectuate au ca finalitate, în funcție de interesul dumneavoastră, apărarea și păstrarea sau constatarea inexistenței ori înlăturarea acestor drepturi; drepturile reale cuprind:

 • dreptul de proprietate;
 • dreptul de uz;
 • dreptul de uzufruct;
 • dreptul de servitute;
 • dreptul de superficie;
 • dreptul de administrare;
 • dreptul de concesiune;
 • dreptul de folosință;
 • alte drepturi reale recunoscute de lege;
 • drepturile reale de garanțiilor;

     - PROBLEME DE RETROCEDARE DE PROPRIETĂȚI; demersurile juridice în acest scop pot fi efectuate pe cale administrativă sau pe cale judecătorească.

     - GARANȚII PERSONALE ȘI REALE, care cuprind: privilegiile speciale, ipotecile mobiliare sau imobiliare, gajul, dreptul de retenție, fidejusiunea, garanțiile autonome precum scrisoarea de garanție sau scrisoarea de confort; demersurile juridice efectuate au ca finalitate, în funcție de interesul dumneavoastră, apărarea și păstrarea sau constatarea inexistenței ori înlăturarea acestor garanții.

     - INTABULĂRI, ÎNSCRIERI PROVIZORII ȘI NOTĂRI DE DREPTURI ÎN CARTEA FUNCIARĂ; demersurile juridice efectuate au ca finalitate, în funcție de solicitarea dumneavoastră, intabularea, înscrierea provizorie, respectiv notarea în cartea funciară a următoarelor acte/ fapte juridice:

 • dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil;
 • orice fapte sau raporturi juridice care au legătură cu imobilul și care sunt prevăzute în acest scop de lege;
 • faptul că se dobândeşte un drept tabular înscris provizoriu;
 • declaraţia de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil;
 • afectarea dreptului real dobândit sau viitor de o condiţie suspensivă ori rezolutorie;
 • faptul că, în temeiul unei hotărâri nedefinitive, partea căzută în pretenţii a fost obligată la strămutare, constituirea sau stingerea unui drept tabular ori cel care administrează bunurile unei alte persoane a fost obligat să dea o garanţie ipotecară;
 • faptul că debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca;
 • faptul că ambele părţi consimt pentru efectuarea unei înscrieri provizorii;
 • punerea sub interdicție judecătorească a unei persoane și ridicarea acestei măsuri,
 • cererea de declarare a morții unei persoane fizice;
 • hotărârea judecătorească de declarare a morții și cererea de anulare sau de rectificare a hotărârii judecătorești de declarare a morții;
 • incapacitatea sau restrângerea, prin efectul legii, a capacităţii de exerciţiu ori de folosinţă;
 • convenția matrimonială, modificarea sau înlocuirea ei;
 • calitatea de bun comun a unui imobil;
 • destinația unui imobil de locuință a familiei;
 • închirierea;
 • cesiunea de venituri;
 • aportul de folosinţă la capitalul social al unei societăţi;
 • interdicţia convenţională de înstrăinare sau de grevare a unui drept înscris;
 • vânzarea făcută cu rezerva dreptului de proprietate;
 • dreptul de a revoca sau denunţa unilateral contractul;
 • pactul comisoriu;
 • declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere unilaterală a contractului;
 • antecontractul;
 • pactul de opţiune;
 • dreptul de preempţiune născut din convenții;
 • intenţia de a înstrăina;
 • intenția de a ipoteca, schimbarea rangului ipotecii, poprirea, gajul sau constituirea altei garanţii reale asupra creanţei ipotecare;
 • deschiderea procedurii insolvenţei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului supus acestei măsuri, precum și închiderea acestei proceduri;
 • sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;
 • acţiunea în prestaţie tabulară;
 • acţiunea în justificare;
 • acţiunea în rectificare;
 • acţiunile pentru apărarea drepturilor reale înscrise în cartea funciară;
 • acţiunea în partaj;
 • acţiunile în desfiinţarea actului juridic pentru nulitate, rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate;
 • acţiunea revocatorie, precum și orice alte acţiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise.

     -  SUCCESIUNI; demersurile juridice efectuate în acest scop pot cuprinde:

 • stabilirea moștenitorilor și a cotelor de moștenire;
 • stabilirea activului și pasivului succesoral;
 • asistarea moștenitorilor în procedura partajului succesoral, derulată în fața notarului public;
 • efectuarea procedurilor pentru autentificarea testamentelor;
 • efectuarea procedurilor pentru valorificarea testamentelor;
 • formularea și susținerea de cereri judecătorești privitoare la moștenire, la pretențiile pe care moștenitorii le au unii împotriva altora;
 • formularea și susținerea de cereri judecătorești privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare;
 • formularea de cereri de partaj succesoral, de cereri ale creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor;
 • formularea și susținerea de cereri de anulare a certificatului de moștenitor;
 • asistență și reprezentare în orice litigii având ca obiect succesiuni;
 • etc..

     - RECUPERĂRI DE CREANȚE CIVILE; demersurile juridice efectuate în acest scop pot cuprinde:

 • efectuare de investigații privitoare la solvabilitatea debitorului și bunurilor acestuia;
 • discuții și întâlniri cu debitorul sau cu reprezentanții săi;
 • notificări, convocări și somații adresate debitorului;
 • chemarea în judecată a debitorului, inclusiv formularea de cereri de declanșare a procedurii falimentului, în funcție de specificul cazului;
 • obținerea unei sentințe definitive și irevocabile, executarea silită a debitorului;
 • etc..

     - PROTEJAREA DREPTURILOR OMULUI, ca drepturi inalienabile fundamentale, universale și egalitare, care există ca drepturi naturale sau legale și la care o persoană are în mod inerent dreptul pur și simplu pentru că este o ființa umană; demersurile juridice efectuate au ca finalitate constatarea existenței, apărarea acestor drepturi și înlăturarea încălcărilor la acestea; drepturile omului prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale și de protocoalele sale adiționale sunt:

 • dreptul la viață;
 • interzicerea sclaviei și muncii forțate;
 • dreptul la libertate și siguranță;
 • dreptul la un proces echitabil;
 • imposibilitatea aplicării unei pedepse, fără ca aceasta să fie prevăzută de lege;
 • dreptul la respectarea vieții private și de familie;
 • libertatea de gândire, de conștiință și de religie;
 • libertatea de exprimare;
 • libertatea de întrunire și de asociere;
 • dreptul la căsătorie;
 • egalitatea între soți;
 • dreptul la un recurs efectiv;
 • interzicerea discriminării;
 • dreptul de proprietate;
 • dreptul la instruire;
 • dreptul la alegeri libere;
 • interzicerea privării de libertate pentru datorii;
 • libertatea de circulație;
 • interzicerea expulzării propriilor cetățeni;
 • interzicerea expulzărilor colective de străini;
 • abolirea pedepsei cu moartea;
 • dreptul la două grade de jurisdicție în materie penală;
 • dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară;
 • dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori.

     - ORICE ALTE ASPECTE DE DREPT CIVIL, DE NATURĂ CONTENCIOASĂ SAU NECONTENCIOASĂ.